VŠEOBECNÉ
OBCHODNÍ
PODMÍNKY
pro prodej zboží

Společnost myLIGHT s.r.o., IČO: 02025850, (dále jen „společnost“ nebo „prodávající“), se sídlem Kšírova 255, 619 00 Brno – Horní Heršpice, okres: Brno-město, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 79986.

I.

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě těchto VOP při uzavíraní rámcových kupních smluv a kupních smluv mezi společností MyLIGHT s.r.o. jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „prodávající“) a druhou osobou jako kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“) prostřednictvím prodejní sítě prodávajícího na území České republiky. Prodej zboží je prodávajícím provozován na základě zápisu v obchodním rejstříku, když další údaje jsou uvedeny na internetové adrese www.myLIGHT.cz.

1.2. Tyto VOP se vztahují na smlouvy uzavírané mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé, kdy kupující je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Kupující s těmito VOP vyjadřuje souhlas dnem uzavření kupní smlouvy nebo rámcové kupní smlouvy s prodávajícím.

1.3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě a/nebo v rámcové kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě a/nebo v rámcové kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a/nebo rámcové kupní smlouvy a jsou závazné pro smluvní strany dnem uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze dle těchto VOP uzavřít v českém jazyce a na dodávky zboží na území České republiky.

II.

Uzavírání kupních smluv

2.1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího je objednávka zboží jím vystavená a doručená prodávajícímu. Za kupní smlouvu se považuje každý nákup zboží realizovaný mezi kupujícím a prodávajícím podle těchto VOP. Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že kupní smlouva mezi smluvními stranami je uzavřena pouze dle podmínek čl. II., zejména pak v odst. 2.5.

2.2. Kupní smlouvy se uzavírají písemně mezi smluvními stranami na straně prodávajícího pouze na adresách uvedených na www.mylight.cz/kontakt/ nebo elektronicky na elektronických adresách uvedených na www.mylight.cz/kontakt a na straně kupujícího na adrese uvedené v objednávce. Objednávky zaslané na jiné adresy nejsou návrhem na uzavření smlouvy.

2.3. Návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy (dále též „objednávka“) musí: a) obsahovat přesné označení kupujícího včetně IČO a DIČ, b) být zaslán na adresu a/nebo elektronickou adresu uvedenou v odst. 2.2. VOP, c) obsahovat buď druh, množství zboží a cenu zboží nebo odkaz na číslo cenové nabídky prodávajícího, d) obsahovat požadovanou lhůtu dodání zboží, e) vymezovat způsob přepravy zboží, f) vymezovat místo, do něhož má být zboží přepraveno – dodáno.

2.5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí přijetí objednávky v tzv. „Rekapitulaci objednávky“, a to písemně nebo elektronicky na adresu pošty kupujícího uvedenou v Strana 2 (celkem 11) VOP pro prodej zboží PODNIKATELŮM objednávce nebo uživatelském účtu. Od dne přijetí objednávky prodávajícím je kupující svou objednávkou vázán a není oprávněn od ní jednostranně odstoupit či ji měnit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kupní smlouva bude uzavřena ve znění objednávky, jestliže prodávající (elektronicky či písemně) nesdělí kupujícímu do pěti pracovních dnů ode dne, v němž mu byla doručena, a to na adresu kupujícího uvedenou v objednávce či uživatelském účtu, že návrh na uzavření kupní smlouvy nepřijímá.

2.6. Přijetí objednávky ze strany prodávajícího s dodatkem či odchylkou, která podstatně mění podmínky objednávky je novým návrhem (dále jen „protinávrh“) na uzavření smlouvy. Smlouva není uzavřena, pokud protinávrh prodávajícího není potvrzen kupujícím do pěti pracovních dnů ode dne jeho doručení kupujícímu.

2.7. Smluvně dojednanou dodávku zboží není kupující oprávněn jednostranně měnit nebo ji zrušit, tedy kupující je povinen zboží odebrat a zaplatit dle těchto VOP.

2.8. Uzavření smlouvy mezi smluvními stranami ani jakékoliv jiné právní jednání ze strany kupujícího či prodávajícího neznamená akceptaci obchodních či obdobných podmínek kupujícího.

2.9. Kupní smlouva je splněna dnem převzetí zboží kupujícím, když za tento den se považuje i den ve kterém kupující odmítl převzít řádně a včas dodané zboží.

II. A

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NAKUPOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU Uživatelský účet a Uzavření kupní smlouvy

A.2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce https://www.mylight.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

A.2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

A.2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

A.2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

A.2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).

A.2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

A.2.7. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen na toto zboží uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

A.2.8. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží bez nákladů na dopravu, bez DPH a vratných obalů. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků pouze tehdy, je-li zboží dodáváno na území ČR. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Strana 3 (celkem 11) VOP pro prodej zboží PODNIKATELŮM prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. U zboží, u něhož není uvedena cena, je nutné, aby se kupující na cenu před vyplněním objednávky informoval u prodávajícího a dle této informace pak cena bude do objednávky doplněna.

A.2.9. U zboží dodávaného mimo území ČR kupní smlouva nabývá účinnosti dnem připsání celé kupní ceny objednaného zboží na účet prodávajícího, nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě.

A.2.10. Webové rozhraní obchodu obsahuje také závazné informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o těchto nákladech uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro zboží dodávané na území Slovenské republiky platí samostatné informace (na vyžádání) o těchto nákladech na balení a dopravu.

A.2.11. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, místu odběru nebo dodací adrese, c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

A.2.12. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

A.2.12. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou přijetí objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Od dne přijetí objednávky prodávajícím je kupující svou objednávkou vázán a není oprávněn od ní jednostranně odstoupit nebo ji měnit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kupní smlouva je uzavřena ve znění objednávky, jestliže prodávající (elektronicky či písemně) nesdělí kupujícímu do pěti pracovních dnů ode dne, v němž mu byla doručena, a to na adresu či elektronickou adresu kupujícího, že návrh na uzavření kupní smlouvy nepřijímá.

A.2.13. Přijetí objednávky ze strany prodávajícího s dodatkem či odchylkou, která podstatně mění podmínky objednávky je novým návrhem (dále jen „protinávrh“) na uzavření smlouvy. Smlouva není uzavřena, pokud protinávrh prodávajícího není potvrzen kupujícím do pěti pracovních dnů ode dne jeho doručení kupujícímu.

A.2.14. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

A.2.15. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

A.2.16. Smluvně dojednanou dodávku zboží není kupující oprávněn jednostranně měnit nebo ji zrušit, tedy kupující je povinen zboží odebrat a zaplatit dle těchto VOP.

A.2.17. Uzavření smlouvy mezi smluvními stranami ani jakékoliv jiné právní jednání ze strany kupujícího či prodávajícího neznamená akceptaci obchodních či obdobných podmínek kupujícího. Strana 4 (celkem 11) VOP pro prodej zboží PODNIKATELŮM

A.2.18. Kupní smlouva je splněna dnem převzetí zboží kupujícím, když za tento den se považuje i den ve kterém kupující odmítl převzít řádně a včas dodané zboží.

A.2.19. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli s okamžitou účinností zrušit kupujícímu přístupové jméno a heslo určené k nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu a mobilní aplikace.

A.2.20. I na smlouvy uzavřené dle tohoto čl. II.A se vztahují dále (níže) uvedená ustanovení těchto VOP.

III.

Přechod vlastnictví, kupní cena a její splatnost

3.1. Nebude-li smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, budou v kupní ceně zboží zahrnuty všechny náklady prodávajícího související s předáním zboží kupujícímu ve stavu nemajícím vady, zejména pak materiálové náklady, náklady na balení zboží, náklady na kontrolu zboží atd. V kupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, doprava ani vratné obaly, které budou případně uvedeny na daňovém dokladu zvlášť.

3.2. Kupní cena uvedená v objednávce či jejím potvrzení není cenou pevnou či konečnou, když prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit cenu zboží z důvodu úpravy ceny provedené výrobcem nebo dodavatelem prodávajícího, nebo změnou cen materiálových nákladů (odst. 3.1.). Změna ceny dle tohoto odstavce není považována za porušení smluvních povinností.

3.3. Částky odpovídající kupním cenám zboží bude prodávající kupujícímu fakturovat, a to i v elektronické podobě. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (dále označen i jako „faktura“) nejdříve dnem, kdy kupující zboží převzal nebo zboží bylo předáno k přepravě. Kupní cena může být uhrazena v hotovosti nebo převodem na účet se splatností uvedenou na faktuře – daňovém dokladu. V případě pochybností se má za to, že faktura byla kupujícímu doručena třetího dne ode dne od jejího odeslání na adresu a/nebo na elektronickou adresu uvedenou v objednávce, ode dne předání k poštovní přepravě/ode dne odeslání emailem. Kupující se zároveň zavazuje provádět platby ve lhůtě splatnosti uvedené v příslušné faktuře.

3.4. Za den provedení úhrady kupní ceny zboží nebo jeho části se považuje den, kdy příslušná částka byla: a) připsána ve prospěch účtu prodávajícího, nebo b) uhrazena v hotovosti k rukám zmocněné osoby.

3.5. Vlastnické právo ke zboží dodanému kupujícímu na základě kupních smluv uzavřených podle těchto VOP přechází na kupujícího dnem převzetí zboží.

3.6. Neuhradí-li kupující kupní cenu zboží nebo její část ve lhůtě uvedené ve faktuře, je prodávající oprávněn odmítnout kupujícímu dodat jakékoliv další zboží dle již uzavřené kupní smlouvy či smluv kupních již uzavřených, popř. odstoupit od takové kupní smlouvy bez ohledu na to, zda s jejich plněním již bylo či nebylo započato. V tomto případě kupující nemá nárok na žádné sankce ani náhradu škody.

3.7. Kterákoliv smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně skutečnost, že se stala nespolehlivým plátcem DPH nebo že její bankovní účet užívaný pro platby přestal být zveřejňován správcem daně.

3.8. Prodávající je oprávněn započítávat jakékoliv své pohledávky za kupujícím, a to i pohledávky dosud nesplatné vůči splatným i nesplatným pohledávkám kupujícího, což platí i v případě, že pohledávky kupujícího jsou nejisté nebo neurčité. Kupující je oprávněn svou pohledávku za prodávajícím započítávat pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

3.9. Kupující je oprávněn jakékoliv své pohledávky vyplývající z kupní smlouvy dle těchto VOP postoupit nebo dát do zástavy pouze po předchozím písemném souhlasu prodávajícího.

IV.

Termín plnění a dodací podmínky

4.1. Prodávající je oprávněn zboží dodat kupujícímu před dohodnutým termínem plnění, je však povinen o takto dřívějším termínu informovat kupujícího. Prodávající je oprávněn předmět plnění plnit dílčími dodávkami s tím, že sjednaná cena zůstává nedotčena, když každá dílčí dodávka může být pokládána za samostatný obchod.

4.2. Termín plnění – dodání zboží uvedený v objednávce či jejím potvrzení má pouze informativní funkci, není přesným termínem plnění dodávky zboží. Prodávající může tento termín jednostranně prodloužit z důvodu prodlení výrobce zboží nebo dodavatele prodávajícího s jeho dodávkou, nebo z důvodu existence vyšší moci. Prodloužení termínu plnění dle tohoto odstavce není považováno za porušení smluvní povinnosti.

4.3. Kupující je povinen zboží převzít i tehdy, vykazuje-li vady a nedostatky, které nebrání řádnému užívání zboží k účelu, ke kterému byly určeny.

4.4. Dodání zboží kupujícímu se uskutečňuje: a) vlastním odvozem zboží kupujícím z místa označeného prodávajícím; nebo b) vlastní dopravou prodávajícího nebo dopravcem sjednaným prodávajícím do místa sídla kupujícího nebo na místo na území ČR uvedené v objednávce.

4.5. Odpovědnost za škody na přepravovaném zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho předání kupujícímu nebo prvnímu dopravci.

4.6. Prodávající se zavazuje dodávané zboží zabalit a zajistit tak, aby během přepravy nedošlo vlivem vadného balení či zajištění k jeho poškození.

4.7. Je-li přeprava zboží uskutečněna přepravcem, je kupující povinen zboží při převzetí prohlédnout ve smyslu jejího poškození či poškození obalu zásilky a následně jednat ve smyslu ustan. §§ 2555 a násl. občanského zákoníku.

4.8. Převzít dodávané zboží za kupujícího jsou oprávněny tyto osoby: a) osoba, na jejíž jméno je vystavena partnerská (zákaznická) karta vystavená prodávajícím pro kupujícího, když za aktuálnost držitelů partnerských karet odpovídá kupující, b) osoba, která se prokáže objednávkou a je uvedena kupujícím na objednávce jako osoba oprávněná k převzetí zboží a která předloží k nahlédnutí občanský průkaz, c) statutární orgán kupujícího nebo zaměstnanec kupujícího oprávněný dle ustan. § 166 občanského zákoníku a po předložení (k nahlédnutí) občanského průkazu a objednávky,

4.9. Neprokáže-li se osoba přebírající za kupujícího zboží některým ze způsobů uvedených v článku IV. odst. 4.8. a nesplní-li povinnosti uvedené v odst.

4.10. těchto VOP, pak zboží kupujícímu nemusí být předáno a má se za to, že prodávající plnil řádně a včas, kupující zboží odmítl převzíts důsledky uvedenými v těchto VOP, když současně tímto dnem přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. 4.10. Osoba přebírající zboží, je za splnění povinností uvedených v článku IV. odst. 4.8. VOP, povinna dále uvést na dodacím listu čitelně své jméno, příjmení, datum narození a bydliště a připojit svůj podpis.

4.11. Odmítnutí kupujícím převzetí řádně dodané zboží má za následek skutečnost, že smlouva je řádně splněna, předmět smlouvy byl řádně a včas dodán, a to se všemi důsledky s tím spojenými, tj. zejména přechod nebezpečí škody na zboží na kupujícího, povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu dle uzavřené smlouvy a dle těchto VOP, začátek běhu dob a lhůt atd. Strana 6 (celkem 11) VOP pro prodej zboží PODNIKATELŮM

4.12. Kupující není oprávněn řádně a smluvně objednané zboží odmítnout ani vrátit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4.13. Je-li zboží prodávajícím dodáváno kujícímu v/na vratných obalech, je kupující oprávněn tyto obaly prodávajícímu vrátit, když pro nakládání s těmito obaly platí odst. 4.14. až 4.19. těchto VOP.

4.14. Vratné obaly, které nesplňují podmínky pro zpětný nákup, zejména a) obal je zákazníkem vrácen po nejzazším termínu uvedeném v ceníku prodávajícího (který je k nahlédnutí na webových stránkách prodávajícího), b) obal je poškozený, c) obal nebyl dodán prodávajícím, (všechny výše uvedené obaly jsou pro účely těchto VOP dále uváděny jako „Nevratné obaly“) není prodávající povinen převzít a pokud je prodávající umístí ve svých skladovacích prostorách i přes zjištěné skutečnosti uvedené pod písm. a) až c), pak tyto Nevratné obaly pouze krátkodobě uskladní, a to maximálně na dobu 7 dnů ode dne jejich převzetí.

4.15.V sedmi denní lhůtě uvedené v odst. 4.14. je kupující povinen tyto Nevratné obaly odvézt na své náklady.

4.16. Neodveze-li kupující Nevratné obaly v sedmi denní lhůtě, je prodávající oprávněn tyto Nevratné obaly zlikvidovat.

4.17. Kupující, v případě uvedeném v odstavci 4.16. nemá nárok na úhradu ceny ani části ceny Nevratných obalů a může být po něm požadována náhrada nákladů za skladné a/nebo za likvidaci.

4.18.Cena a termíny pro vrácení vratných obalů neuvedených v ceníku uvedeném výše jsou na vyžádání u prodávajícího.

4.19.Prodávajícímu nevznikají žádné povinnosti či odpovědnost z obalů nakoupených kupujícím u jiných dodavatelů než u prodávajícího

V.

Odpovědnost za vady zboží, reklamace a náhrada škody

5.1. Prodávající poskytuje na zboží dodané kupujícímu na základě těchto VOP záruku za jakost po dobu 12-ti měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, nebude-li v průvodních či jiných dokladech dodaných prodávajícím, tj. např. v dodacím listu či faktuře uvedena záruční doba jiná, když v těchto dokladech může být uveden i jiný způsob provedení reklamace resp. vytknutí vad zboží než je uveden v těchto VOP, a to z důvodu charakteru či způsobu použití příslušného zboží, nebo podmínek pro reklamaci/vytknutí vad zboží stanovených výrobcem zboží.

5.2. U zboží, které je v dodacím listu nebo faktuře označeno značkou „R2“ až „R99“, je kupující povinen při jeho reklamaci postupovat dle pokynů uvedených na www.elkov.cz pro příslušný druh zboží či skupinu zboží.

5.3. Záruka se nevztahuje na: • opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním zboží, Strana 7 (celkem 11) VOP pro prodej zboží PODNIKATELŮM • poškození zboží v důsledku jeho použití v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití, s provozními podmínkami nebo pokyny montážního návodu a obecně známými a obvyklými způsoby používání, • poškození zboží způsobeným jeho znečištěním, nehodou nebo zásahem vyšší moci (např. nedodržením intervalů údržby, které byly stanoveny), • mechanické poškození zboží, • poškození způsobené použitím pro daný účel nevhodného zboží, • zboží označené jako „R2“ až „R99“, u nějž nebyly splněny podmínky uvedené a požadované v odst.

5.2., tedy nebyl dodržen postup reklamace pro příslušný druh zboží či skupinu zboží • vady a poškození způsobené neodborným zásahem do zboží.

5.4. Za zjevné vady zboží dodaného kupujícímu na základě těchto VOP se považují vady způsobené vadným balením nebo vadným zajištěním zboží při jeho přepravě, za které odpovídá prodávající, a dále vady množství, sortimentu, kompletnosti a nesprávného označení zboží. Nároky kupujícího z titulu odpovědnosti prodávajícího za zjevné vady zboží zaniknou, nebude-li písemná reklamace zjevné vady zboží doručena prodávajícímu do deseti dnů ode dne, kdy zboží bylo kupujícím převzato.

5.5. Nároky kupujícího z titulu odpovědnosti za vady zboží způsobené vadným balením nebo vadným zajištěním zboží při jeho přepravě, za které odpovídá prodávající, zaniknou, nebude-li písemná reklamace doložena zápisem, který kupující sepíše s přepravcem zboží; zápis musí obsahovat popis škod a vymezovat jejich rozsah. Zápis je kupující povinen doplnit o důkazní materiál (např. fotodokumentaci) prokazující stav poškozeného zboží a obalů, v nichž bylo zboží přepravováno.

5.6. Za vady zboží dodaného kupujícímu na základě těchto VOP se považují materiálové vady zboží, vady jeho funkčnosti a dále výrobní a konstrukční vady zboží ke dni předání zboží kupujícímu.

5.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží je kupující oprávněn uplatnit pouze tehdy, pokud zboží je užíváno v souladu s technickými předpisy, technickými normami či obvyklému způsobu užívání.

5.8. Reklamaci/vytknutí vad zboží je kupující povinen provést v písemné formě s uvedením důvodu reklamace, jak se vada projevuje, jaké právo zvolil dle ustan. § 2106 zák. č. 89/2016 Sb., číslo faktury prodávajícího, v níž je reklamované zboží uvedeno, kopii dodacího listu, fotodokumentaci vadného zboží, sériové číslo zboží (má-li jej), datum instalace (bylo-li instalováno), typ zboží (např. střídače, baterie) a označit osobu, která je za kupujícího pověřena k jednání s prodávajícím ve věci reklamace. Bez uvedené formy, skutečností a dokladů vyjmenovaných v předchozí větě není reklamace/vytknutí vad provedeno řádně a včas.

5.9. Kupující je povinen a) doručit vadné zboží ve stavu, v jakém je od prodávajícího převzal, na adresu místa expedice zboží nebo na jiné místo předem dohodnuté, není-li zboží označeno jako „R2“ až „R99“, b) zboží, které je v potvrzení objednávky, nebo dodacím listu, nebo faktuře označeno jako „R2“ až „R99“, pak u tohoto reklamovaného zboží je kupující povinen se řídit odst. 5.2. těchto VOP, tedy musí postupovat dle pokynů uvedených na stránce www.elkov.cz pro příslušný druh zboží či skupinu zboží, např. zboží ponechat na svém místě včetně veškerých zapojení a připojení, která jsou potřebná pro správné funkce reklamovaného zboží.

5.10. Kupující je v případě uplatnění práva ze záruky povinen prodávajícímu prokázat, že zboží bylo skladováno, instalováno, používáno a udržováno správně a v souladu s provozními a montážními podmínkami a návodem stanovenými výrobcem zboží.

5.11. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré účelně vynaložené náklady, které prodávající vynaložil v souvislosti s reklamací skryté vady zboží, jež byla kupujícím uplatněna neoprávněně nebo kterou prodávající neuznal. Strana 8 (celkem 11) VOP pro prodej zboží PODNIKATELŮM

5.12. Podle charakteru reklamované vady a zboží je prodávající oprávněn zmocnit výrobce či dovozce reklamovaného zboží k tomu, aby za něj jednal ve věci reklamace takového zboží.

5.13. Prodávající odpovídá za případné škody vzniklé kupujícímu v důsledku vadného plnění maximálně do výše kupní ceny vadného plnění s tím, že na náhradu škody se započítávají smluvní pokuty.

5.14. Pro záruku za jakost se přiměřeně použijí výše uvedená ustanovení těchto VOP upravující odpovědnost za vady.

5.15. Ustanovení uvedená v čl. 5 těchto VOP se použijí pouze přiměřeně na zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebené zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.